Garbatka Letnisko
511 762 827
biuro@dark-forest.pl

Regulamin

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pola paintball’owego DARK FOREST
2. Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są wzory Oświadczenia. 
3. Na teren pola paintball’owegoDARK FOREST mają wstęp gracze, osoby im towarzyszące i inne osoby po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia uczestnika i po uzyskaniu zgody obsługi. 
4. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze Paintball i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora pola paintball’owego DARK FOREST 
5. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze paintball’owej. 
6. Personel pola paintball’owego DARK FOREST nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pola. 
7. Teren pola paintball’owego DARK FOREST jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry. 
8. W grze mogą uczestniczyć: osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, posiadające pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział podopiecznego w grze. 
9. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz wstępu na teren pola paintball’owego. Na terenie pola zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej, w miejscu do tego wyznaczonym. 
10. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu. 
11. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające pole gry z założoną maską ochronną. 
12. Osoby, które zamierzają w jakikolwiek sposób utrwalać zdarzenia mające miejsce na polu gry (m.in. zdjęcia, film video itp.) zobowiązane są uzyskać uprzednio zgodę obsługi. Wskazane osoby są zobowiązane zachować środki ostrożności przewidziane dla graczy, które obejmują m.in. maskę ochronną i stosowny strój. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w posiadaniu ww. osób. 
13.Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej „markerem”) może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie – strefie gry. 
14. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użycia markera. 
15. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry. 
16. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte wyłącznie poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie. 
17. W przypadku stwierdzenia, że na polu gry przebywa osoba bez maski ochronnej, należy natychmiast przerwać grę i powiadomić inne osoby przebywające na polu gry. 
18. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę markera do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry. 
19. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry. 
20. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest całkowicie zabronione. 
21. Podczas gry należy strzelać z markera wyłącznie do osób z drużyny przeciwnej, które biorą udział w grze. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi nie mniej niż 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry. 
22. Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał sędziego natychmiast przerwać grę. Należy również niezwłocznie przerwać grę w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską ochronną. 
23. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby na ciele, masce, ubraniu, obuwiu itp., własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, w przypadku nie przestrzegania regulaminu gry. 
24. Zawodnik, który zamierza zejść tymczasowo z pola gry z jakiegokolwiek powodu innego niż rezygnacja z gry (np. z powodu zacięcia się lub uszkodzenia markera, uzupełnienia kulek, wyczerpania gazu), daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany z gry. 
25. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób szybko i najkrótszą drogą opuszcza pole gry. 
26. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg, w tym, w szczególności, nie powinny udzielać drużynom żadnych informacji o położeniu przeciwnika. 
27. Gramy tylko kulkami organizatora. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera. 
28. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią. 
29. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi. 
30. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia broni pneumatycznej lub oporządzenia wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, na rzecz której sprzęt został wydany. 
31. Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę. 
32. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
33. Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze pola paintball’owego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy. 
34. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności pola paintball’owego częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników. 

Zasady bezpiecznego użycia markera:

• Zakładaj, że Twój marker jest załadowany, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest 
• Nie zaglądaj do lufy i nie pokazuj wnętrza lufy swoim kolegom 
• Nie strzelaj do innych uczestników gry z odległości mniejszej niż 5 metrów 
• Nie naprawiaj samodzielnie markera 
• Nie dokonuj żadnych modyfikacji bądź regulacji markera 
• O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu markera informuj prowadzącego grę (odkręcone śrubki, odpadające zasobniki na kulki, syczenie gazu itp.) 
• Poza polem gry oraz po zakończeniu gry zabezpiecz marker, lufę skieruj ku ziemi 

Zasady bezpieczeństwa na polu gry:

• Nigdy nie zdejmuj maski w czasie gry na terenie, w którym rozgrywana jest gra, nawet, jeśli nie bierzesz w niej udziału 
• Nie celuj, a tym bardziej nie strzelaj, do osób nieuczestniczących w grze lub znajdujących się poza polem gry 
• Nie strzelaj do graczy, którzy sygnalizują, że zostali trafieni bądź mają inne problemy 
• Nie strzelaj do zwierząt dzikich ani oswojonych 
• Nie strzelaj nigdzie poza wyznaczonym do tego miejscem 
• Upewnij się, że maska dobrze się trzyma i nie spadnie ci podczas biegu 
• Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatora i prowadzącego grę pod groźbą usunięcia z pola gry